Product announcement
Date 11/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG - GIA VỊ

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ MẮM

07/12/2020

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ HẢI SẢN

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN TƯƠI

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ CAM NHẬT PHI LÊ XỐT CÀ CHUA

07/12/2020

Nội dung chi tiết

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG RCDL

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

ĐẬU HÀ LAN

02/08/2017

Nội dung chi tiết

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ SABA

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ SABA HẤP

02/08/2017

Nội dung chi tiết

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ HỒI

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

ĐÀU CÁ HỒI LÀM SẠCH

02/08/2017

Nội dung chi tiết

VÂY CÁ HỒI

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ TRỨNG

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ TRỨNG

07/12/2020

Nội dung chi tiết

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG TPCB KHÁC

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

GHẸ FARCI

02/08/2017

Nội dung chi tiết

Date 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG LẨU

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

LẨU VIỆT - CÁ LĂNG TƯƠNG ME

07/12/2020

Nội dung chi tiết

LẨU VIỆT - LẨU MẮM

Date 02/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG HÀNG VIÊN

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ VIÊN

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN HỒ LÔ

30/12/2019