CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG HÀNG VIÊN

Ngày 02/06/2021

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ VIÊN

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN HỒ LÔ

30/12/2019

Nội dung chi tiết

HẢI SẢN NGŨ SẮC

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CHẠO ỐC

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CHÁ VIÊN PHÔ MAI

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CHẢ MỰC HƯƠNG VỊ TRUYỀN THỐNG

02/08/2017

Nội dung chi tiết

GÀ VIÊN LÁ CHANH

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN NHÂN THỊT

30/12/2019

Nội dung chi tiết

VIÊN NGŨ VỊ

30/12/2019

Nội dung chi tiết

BÒ VIÊN XÌ TEEN

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN NHÂN TÔM

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN NHÂN TRỨNG CÁ

07/12/2020

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN NHÂN PA TÊ CÁ HÔI

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN BIBI

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN NHÂN MAYONNAISE RAU CỦ

02/08/2017

Nội dung chi tiết