CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG - GIA VỊ

Ngày 11/06/2021

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ MẮM

07/12/2020

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ HẢI SẢN

30/12/2019

Nội dung chi tiết

TƯƠNG ỚT WASABI

28/10/2020

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ KIM CHI

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ NẤM

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ THÁI

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ THÁI CHAY

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ RIÊU CUA

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ BÚN BÒ

30/12/2019

Nội dung chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ PHỞ

07/12/2020

Nội dung chi tiết